navigation logo
ZOEK
Zoek op thema

Voorwaarden betreffende het gebruik van de blog en sociale media en wettelijke bepalingen

Bij toegang tot, bij het bezoeken van of bij het gebruiken van deze website aanvaardt u gebonden te zijn door onderhavige “Bepalingen en Voorwaarden betreffende het Gebruik van de website” (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). Deze juridische informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en u wordt dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Wij, als redacteur van de website

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de blog van Bank Degroof Petercam SA/NV (hierna “Bank Degroof Petercam”), beschikbaar op het adres blog.degroofpetercam.com (hierna de “Blog”).

Aangezien de opzet van deze website erin bestaat de verschillende leden en activiteiten van de groep te groeperen, zal u doorverwezen worden naar de andere websites van groep Degroof Petercam, waarvoor een andere juridisch kader en bijgevolg andere bepalingen en voorwaarden gelden.

Verschillende bepalingen en voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn op zogenaamde “transactionele” websites die de klanten toegang geven tot de diensten en producten van groep Degroof Petercam, alsook tot de databanken die alle officiële publicaties bundelen (prospectus, KIID, enz.) met betrekking tot de financiële producten die we verdelen.

U, als gebruiker van de website

De inhoud van de Website van Bank Degroof Petercam richt zich in eerste instantie tot de Belgische markt, waar de moederonderneming van groep Degroof Petercam gevestigd is. Voor zover u gedomicilieerd bent of verblijft in een land waar het gebruik van of de toegang tot deze Website een inbreuk zou vormen op de aldaar van toepassing zijnde wetten en reglementen, wordt u verzocht dit venster te sluiten en de Website onmiddellijk te verlaten. Bent u gedomicilieerd of verblijft u in de Verenigde Staten, het Brits Gemenebest of Japan, dan bent u niet gemachtigd om verder te gaan en dient u deze Website onmiddellijk te verlaten

Verstrekte informatie

De informatie die via de Website en/of sociale media wordt verspreid, wordt gratis en louter voor informatieve doeleinden verstrekt; het is niet de bedoeling om bepaalde handelingen aan te moedigen of om bepaalde handelswijzen aan te bevelen of af te raden. Hoewel we kwaliteit nastreven in alles wat we doen, kunnen we de geschiktheid, juistheid, volledigheid, authenticiteit of tijdigheid van de via de Website of sociale media verspreide informatie niet garanderen en doen we dit dan ook uitdrukkelijk niet. Het vertrouwen dat u al dan niet stelt in deze informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid.

Aanbevelingen voor de gebruiker

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk om actief en zorgvuldig op zoek te gaan naar een gepast, correct en authentiek standpunt over de zaken die u aanbelangen. Opdat u correct geïnformeerd zou zijn, moet u onder meer rekening houden met de volgende principes:
  • Vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt, moet u rekening houden met alle eraan verbonden risico’s en deze in alle ernst overwegen teneinde een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. Vooraleer u belegt in een financieel instrument, moet u altijd de officiële documentatie raadplegen : prospectus, KIID, periodieke verslagen en andere beschikbare informatie.
  • Indien een communicatie verwijst naar prestaties uit het verleden van een financieel instrument, index of beleggingsdienst, indien ze verwijst naar simulaties van prestaties uit het verleden of indien ze informatie bevat over toekomstige prestaties, zijn deze prestaties en/of voorspellingen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
  • Verklaringen over rendement kunnen worden beïnvloed door belastingen, commissies, kosten, wisselkoersschommelingen en andere factoren. Daarom kan het nettorendement op een bepaalde investering afhangen van de individuele situatie van de belegger op dat ogenblik.
Informatie zoals algemene informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, of berichten van Bank Degroof Petercam (of van eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) die via sociale media worden verspreid, mogen in geen geval worden beschouwd als advies van juridische, fiscale of andere aard. De informatie of het advies van Bank Degroof Petercam (of van eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) houdt geen rekening met uw individuele financiële expertise en kennis, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of andere specifieke behoeften of omstandigheden. U dient specifiek, individueel en gepast professioneel advies in te winnen vooraleer u een beslissing neemt (in het bijzonder wat wettelijke en fiscale stelsels betreft).

Informatie verstrekt via de Website

De informatie mag niet worden beschouwd als promotie voor beleggingen of financiële diensten, waaronder advies of managementdiensten, hetzij op de Belgische markt, hetzij op enige andere markt. Noch de Website, noch de inhoud ervan mogen, geheel of gedeeltelijk, worden beschouwd als beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling, noch als een uitnodiging, aanbod of aanvraag tot het aankopen van, inschrijven op, verkopen, afkopen of terugkopen van financiële instrumenten.

Die informatie mag in geen geval worden beschouwd als adviezen van juridische, fiscale of andere aard. De informatie of meningen op de Website houden geen rekening met de financiële expertise en kennis, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of specifieke behoeften van de gebruikers van de Website. Als gebruiker van de Website dient u specifiek, individueel en toereikend professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, in het bijzonder wat het van toepassing zijnde juridische en fiscale stelsel betreft.
In het verleden behaalde resultaten mogen niet worden beschouwd als een indicatie of garantie voor de toekomst, en er wordt geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gegeven ten aanzien van toekomstige prestaties. Adviezen en/of schattingen weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Informatie verspreid via sociale media

De communicatie van Degroof Petercam via sociale media mag niet worden beschouwd als promotie voor beleggingen of financiële diensten, waaronder advies of managementdiensten, hetzij op de Belgische markt, hetzij op enige andere markt. Commentaren, gegevens, documenten en andere informatie die via sociale media worden verspreid, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mogen, geheel of gedeeltelijk, niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling, noch als een uitnodiging, aanbod of aanvraag tot het aankopen van, inschrijven op, verkopen, afkopen of terugkopen van financiële instrumenten.

Om wettelijke en “compliance” redenen geeft Bank Degroof Petercam (en eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) op sociale media geen commentaar over individuele prestaties van portefeuilles of financiële instrumenten. Indien u individuele informatie wenst en/of een voorstel of een persoonlijke aanbeveling wenst te bespreken, dient u contact op te nemen met de bevoegde diensten bij Bank Degroof Petercam.
De aanbevelingen voor de gebruiker en de andere bepalingen van deze tekst zijn eveneens van toepassing op het gebruik van sociale media. Ten behoeve van onderhavige tekst verstaan we onder “informatie” elke vorm van informatie: de inhoud van de website zelf, de informatie (documenten, inlichtingen, video’s of andere) die via de Website te uwer beschikking wordt gesteld, en de communicatie of commentaren op sociale media

Contactformulier « Word klant »

Het contactformulier op de website via de knop « Word klant » vormt geen aanbod van diensten of een voorstel betreffende de sluiting van de overeenkomst namens Bank Degroof Petercam. Bank Degroof Petercam behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw verzoek af te wijzen.

Disclaimers

Binnen de toepasselijke wettelijke grenzen en beperkingen is Bank Degroof Petercam (of eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zoals verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het downloaden van of het gebruik van de Website (of enige andere website waarnaar de Website verwijst), noch de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de Website of sociale media.

Wijzigingen

Als verantwoordelijke van de Website garandeert of waarborgt Bank Degroof Petercam niet dat de op de Website beschikbare informatie niet is gewijzigd ten gevolge van technische storingen (het uitvallen van de verbinding, storingen veroorzaakt door derden, virussen of enige andere reden).

Daarnaast heeft Bank Degroof Petercam het recht om te allen tijde, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie te wijzigen die beschikbaar is op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden voor toegang tot de gehele of tot delen van de Website en/of de verschillende waarschuwingen, kennisgevingen en disclaimers gericht aan de gebruikers (met inbegrip van, onder meer, de Gebruiksvoorwaarden). Wij nodigen u uit om de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren teneinde geïnformeerd te blijven over mogelijke wijzigingen. Het gebruik van deze Website wordt beheerst door de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de Website

Bank Degroof Petercam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig technisch incident dat zich (om welke reden dan ook) tijdens het gebruik van de Website zou voordoen (zoals een bug of het niet kunnen ophalen van de informatie door de terminal van de gebruiker).
De Website kan links bevatten naar andere websites die worden gecontroleerd of beschikbaar worden gesteld door derden. Bank Degroof Petercam heeft de inhoud van die websites niet nagekeken en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de informatie of gegevens die op die websites beschikbaar zijn. Door het verstrekken van links naar andere websites, aanvaardt Bank Degroof Petercam alsmede elke entiteit van groep Degroof Petercam op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eender welke informatie, gegevens, producten en/of diensten beschikbaar of aangeboden op dergelijke websites van derden.

Deze Website maakt het mogelijk om elektronische berichten van groep Degroof Petercam te ontvangen. Aangezien die berichten worden verstuurd via het internet, een openbaar netwerk waarover groep Degroof Petercam geen enkele controle heeft, kunnen deze onderschept worden, gewijzigd worden of verloren gaan. groep Degroof Petercam aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruik van sociale media

Wij herinneren u eraan dat u alleen verantwoordelijk bent voor de commentaren, tweets en andere berichten en informatie die u online plaatst. Wij raden u ten stelligste af om persoonlijke financiële informatie of andere informatie over uw bankrekeningen vrij te geven op een publiek forum. Ter bescherming van uw eigen privacy deelt u best geen persoonlijke, identificeerbare informatie met betrekking tot uzelf of tot anderen.

Bank Degroof Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor advies, informatie, claims of andere posts van externe gebruikers op haar pagina’s, en onderschrijft geen opinies die externe gebruikers op haar pagina’s hebben gepost.

Sociale-medianetwerken zijn diensten aangeboden en beheerd door derden, onafhankelijk van groep Degroof Petercam, waarvoor Bank Degroof Petercam (en eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) geen verantwoordelijkheid draagt. De algemene voorwaarden, gebruikersovereenkomsten, gebruiksmodaliteiten en andere modaliteiten en voorwaarden van de respectieve sociale-mediakanalen vormen een aanvulling op wat voorafgaat, met name wat betreft de voorwaarden voor het aanmaken, gebruiken en afsluiten van een account. We behouden ons het recht voor om inhoud die in strijd is met de toepasselijke gedragscode, te laten verwijderen door derden, bijvoorbeeld omdat ze beledigend, misleidend of op een andere manier ongepast is, en/of om gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer we dat nodig achten. We kunnen niet alles opvolgen en kunnen niet op alles reageren. Zo volgen we op sociale media bijvoorbeeld hoofdzakelijk gesprekken in het Nederlands, Frans en Engels.

Intellectuele eigendom

De gehele Website en de inhoud ervan, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) teksten, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen, zijn eigendom van Bank Degroof Petercam en/of haar licentiegevers. Die elementen zijn beschermd door de intellectuele en andere eigendomsrechten.

Het is verboden deze Website of de inhoud ervan te kopiëren, te downloaden, te dupliceren (geheel of gedeeltelijk), door te sturen (via elektronische of andere middelen), te wijzigen, te vertalen, of een link naar of gebruik van deze Website en/of de inhoud ervan te maken voor publieke of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Degroof Petercam (met dien verstande dat de gebruikers gemachtigd zijn om elementen van de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te downloaden en af te drukken op voorwaarde dat de inhoud niet – op welke manier dan ook – wordt gewijzigd en dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten niet worden gewijzigd). In het bijzonder kunnen foto's en video's van individuen niet worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Degroof Petercam NV.

Wettelijke bepalingen

De Website en de aanwezigheid van Bank Degroof Petercam op sociale media worden vanuit België beheerd. Derhalve vallen onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend onder de Belgische wet (met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten), met de grootst mogelijke uitsluiting van andere wettelijke regels. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor procesvoering en geschillen met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden.
De wettelijke verantwoordelijke van de Website is :
Bank Degroof Petercam NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, België, ingeschreven onder het BTW-nummer BE 0403.212.172 (RPM Brussel).

Bank Degroof Petercam is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel, en staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel.

Met de term “Groep Degroof Petercam” wordt verwezen naar groep vennootschappen bestaande uit Bank Degroof Petercam en al haar dochterondernemingen, aangeslotenen ondernemingen en/of bijkantoren.

© 2020 Bank Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam